Batteri motsvarande Hitachi DVBP-07|Panasonic CGA-DU07